Tiếng Việt

Vài nét về Hội OneAmerica

TÔN CHỈ
Tổ chức OneAmerica chủ trương đề cao giá trị cơ bản về dân chủ và công lý tại lãnh vực địa phương, tiểu bang và toàn quốc bằng cách tạo một sức mạnh trong cộng đồng di dân qua sự hợp tác với các hội đoàn chủ yếu.
QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP
Tổ chức OneAmerica được thành lập ngay sau khi biến cố ngày 11 tháng Chín , 2001 để đối phó với tình trạng kỳ thị và thù ghét được chú trọng vào thành phần dân Ả-rập, tín đồ hồi giáo và người Nam Á châu. Lúc đầu tổ chức được mệnh danh là Hate Free Zone (Vùng không có thù ghét), dần dần tổ chức được phát triển rộng lớn để hoạt động và đấu tranh cho nhiều cộng đồng có màu da chủng tộc khác nhau. Ngày nay Tổ chức OneAmerica đã và đang trở thành một lực lượng tiền phong để bảo vệ quyền lợi cho người di dân có quyền công dân và nhân quyền.

MỤC TIÊU
Ðể đáp ứng đúng tôn chỉ của Tổ chức OneAmerica, chúng tôi đặt ra năm mục tiêu chính:
1. gia tăng và đề cao sự tham gia của người di dân với tư cách làm công dân;
2. làm thay đổi các chính sách có lợi cho cộng đồng di dân ở tầng lớp địa phương và toàn quốc;
3. cải tiến môi trường công cộng cho cộng đồng di dân tại địa phương và toàn quốc;
4. gia tăng tiềm năng của các tổ chức di dân trong toàn tiểu bang để lãnh đạo và tranh đấu thay đổi chính sách;
5. gia tăng tiềm năng cơ cấu tổ chức của OneAmerica để đạt đúng tôn chỉ làm việc của chúng ta một cách có hiệu quả, hữu hiệu, và vững chãi.
Tổ chức OneAmerica hoạt động dựa theo châm ngôn "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Vì thế chúng tôi chủ trương xây dựng một liên minh kết hợp giữa các cộng đồng di dân cùng với các cộng đồng thông thường khác trong xã hội. Mặc dầu sự ràng buộc của chính sách là những điều làm phai mờ hiến pháp và quyền công dân, phần lớn ảnh hưởng trên các cộng đồng di dân, nhưng chúng tôi biết nó cũng sẽ bị ảnh hưởng trên tất cả mọi người.

Ðịa chỉ liên lạc với chúng tôi

Ðịa chỉ Văn phòng và Ðịa chỉ gởi thư:
OneAmerica, With Justice for All


View Larger Map

Số điện thoại: 206-723-2203
Số Fax: 206-826-0423
info@weareoneamerica.org

Hình thức tham gia

Trở thành hội viên
HÃY TRỞ THÀNH MỘT HỘI VIÊN của một phong trào phổ biến chính nghĩa dân chủ, công lý và nhân quyền. Hãy giúp chúng tôi tạo lên một lực lượng tập thể mạnh mẽ để chuyển hóa quốc gia của chúng ta đến địa vị công lý cho tất cả mọi người!
Lệ phí hội viên cá nhân bắt đầu từ $20 một năm
Chia xẻ câu chuyện của đời mình
Bạn có những câu chuyện về cuộc đời di dân đặc sắc không? Và bạn có muốn chia xẻ những câu chuyện này để tranh đấu cho việc cải thiện toàn bộ hệ thống di trú không? Tổ chức OneAmerica đang tìm những cá nhân trong cộng đồng của toàn tiểu bang Washington để phỏng vấn về những câu chuyện di dân hấp dẫn. Câu chuyện về cuộc đời di dân của bạn sẽ được đưa lên mạng trực tuyến và dùng để làm tiếng nói và phương tiện để khơi động phong trào tranh đấu cho việc cải tổ chính sách di dân ở tầng lớp gốc rễ.
Nếu bạn muốn chia xẻ câu chuyện của mình xin liên lạc:
Teresa Mozur, Communications Assistant (Phụ tá Thông tin Báo chí)

Tình nguyện viên
Chúng tôi thường xuyên tìm những người có nhiệt tình tranh đấu sẵn sàng bỏ thì giờ quý báu để giúp cho phong trào di dân đang bành trướng. Muốn tham gia, xin liên lạc với ông David số 206.723.2203 x 211 hoặc gởi điện thư tại địa chỉ: David@WeAreOneAmerica.org

Những buổi tập họp

Danh sách của các tổ chức hỗ trợ cho cộng đồng

 

Site by Fuse IQ