Mg 5751 Scaled Aspect Ratio 3 1

Pagsasaayos

Naniniwala kami sa pamumuno ng komunidad at kapangyarihan ng komunidad.

Kami ay mga imigrante at refugee. Ang aming mga organizers trabaho kasama ang mga miyembro ng komunidad ng imigrante at refugee na pamunuan ang ating kilusan para sa kapangyarihan ng imigrante at kolektibong pagbabago, dahil magkasama, Namin ay pinakamahusay na nilagyan upang lumikha ng mga solusyon at bumuo ng pangmatagalang kapangyarihan para sa ating mga komunidad. Kami ay nag-oorganisa at nagtatayo ng pamumuno sa mga komunidad ng imigrante at refugee, kasama ang mga kaalyado, at sa bawat antas ng pamahalaan upang lumikha ng isang makatarungang sistema ng imigrasyon, inklusibong edukasyon para sa lahat, at isang tunay na kinatawan ng demokrasya.

Bilang mga organizer ng komunidad, tinutukoy namin, pinagsasama-sama, at sinasanay ang mga tao na may kaparehong halaga ng katarungan, katarungan sa lahi, at pagpapalaya, at isang pananaw sa mundo na nakasentro sa aming mga pangangailangan. Ibuhos namin sa pagbuo ng pamumuno ng aming mga pinuno sa pamamagitan ng nakikipagtulungan sa kanila upang matukoy ang mga isyu, mag-isip ng mga solusyon, mag-analisa ng kapangyarihan at magsagawa ng makapangyarihang mga aksyon.

Kumakatok kami sa mga pintuan at tumatawag sa mga kapitbahay upang matiyak na ang aming mga komunidad ay bumoto at marinig ang aming mga boses. Nakikipagtulungan kami sa mga nahalal na opisyal upang lumikha at protektahan ang mga patakaran na nagpapakita ng mga pangangailangan ng aming mga komunidad. Ginagawa namin ang kinakailangan upang makabuluhang mapabuti ang aming buhay at ang buhay ng lahat ng imigrante at refugee. 

Mg 5778 Scaled Aspect Ratio 4 3

WA Base Communities

Kami ay isang pang-estadong organisasyon na nagtatayo ng mga lokal na base ng mga pinuno sa mga pangunahing lugar kung saan kami nakatira at nagtatrabaho—sa South King County, Clark County, at Yakima County. Ang aming kilusan ay inclusive, multi-issue, multi-ethnic at lumalaki. Nag-oorganisa kami ng pinakamaraming imigrante at refugee hangga't maaari sa lahi, etnisidad, klase, kasarian, kakayahan, kasarian, sekswalidad, edad, at iba't ibang wika.

Mg 5748 Scaled Aspect Ratio 4 3