Magparehistro upang Bumoto

Pebrero 27, 2019
Pagboto

Ang demokrasya ay nasa pinakamainam kapag ang mga imigrante, refugee at mga taong may kulay ay nakikibahagi at kinakatawan sa lahat ng antas ng mga taong nagmula sa ating mga komunidad at kumikilos para sa ating mga interes.

Ang pagtiyak na ang ating mga komunidad ay nakarehistro upang bumoto upang mabilang ang kanilang mga boto at marinig ang mga boses ay isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng ating kapangyarihang pampulitika. Sa Araw ng Halalan, pormal naming ipinapahayag ang aming mga opinyon at sinasabi sa mga nahalal na pinuno kung ano ang mahalaga sa amin.

Gamitin ang mga link na ito upang irehistro ang iyong sarili o ang iba upang bumoto:

Ingles
Espanyol
Tiếng Việt
Tsino
Koreano

Mga karaniwang Tanong

Sino ang Maaaring Bumoto?
Upang makaboto, ikaw ay dapat na isang mamamayan ng US, 18 taong gulang o mas matanda sa araw ng halalan, isang residente ng Washington State at isang rehistradong botante.

Paano ako magparehistro upang bumoto?
Kung hindi ka pa nakarehistro para bumoto, magparehistro sa pamamagitan ng pag-click sa isa sa aming mga link na available sa iba't ibang wika.

Paano ko ibibigay ang aking boto?
Maaari kang bumoto sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyong balota sa araw ng halalan.

Pagboto sa pamamagitan ng Koreo
Matatanggap mo ang iyong balota sa koreo mga tatlong linggo bago ang Araw ng Halalan.

Siguraduhing basahin ang mga tagubilin upang mapunan mo nang tama ang iyong balota. Maaari mong ipadala ang iyong balota anumang oras bago ang halalan o ihulog ito sa isang drop box.