Mel Ponder Credit 4 Tỷ lệ khung hình theo quy mô 3 1

Sự Kiện

Khi chúng tôi đến với nhau, phong trào của chúng tôi phát triển

Cộng đồng là trung tâm của cách thức xây dựng sức mạnh của chúng ta. Chúng ta cùng nhau tạo ra những thay đổi lâu dài về ảnh hưởng và quyền lực chính trị cho các cộng đồng da màu, người nhập cư và người tị nạn.

Không ai khác sẽ cho chúng ta sức mạnh mà chúng ta cần để thay đổi cuộc sống và cộng đồng của chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau xây dựng nó. Tham dự một trong những sự kiện của chúng tôi để học hỏi, kỷ niệm và tổ chức cùng nhau.

Không tìm thấy sự kiện nào với bộ lọc/từ khóa được yêu cầu.