1americald20 117 Tỷ lệ khung hình mở rộng 3 1

Xây dựng
Quyền biểu quyết

Khi chúng ta bỏ phiếu, chúng ta thể hiện quyền lực của mình.

Chúng tôi làm việc để xây dựng và giáo dục một cơ sở cử tri nhập cư hùng mạnh bằng cách đăng ký và vận động những người như chúng tôi bỏ phiếu. Chúng tôi gặp gỡ các cử tri tại nơi họ đang ở, trò chuyện sâu sắc về các vấn đề quan trọng nhất và mời cộng đồng của chúng tôi sử dụng sức mạnh của lá phiếu của chúng tôi. 

20171007 111952
Tỷ lệ khung hình của số người bỏ phiếu 1 1 1

Đăng ký để Bình chọn

Dân chủ đạt mức tốt nhất khi người nhập cư, người tị nạn và người da màu được tham gia và đại diện ở mọi cấp độ bởi những người đến từ các cộng đồng của chúng ta và hành động vì lợi ích của chúng ta. Bỏ phiếu là cách chúng tôi làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe! Bạn có phải là Công dân Hoa Kỳ chưa đăng ký bỏ phiếu không?

Công việc hiện tại

20160301 125106 Tỷ lệ khung hình mở rộng 4 3

Bảo vệ Quyền Bầu cử

Chúng tôi làm việc để bảo vệ quyền bầu cử của mình bằng cách hoàn tác các hệ thống bỏ phiếu phân biệt chủng tộc ngăn chặn tiếng nói của những người như chúng tôi. Chúng tôi đã thông qua Đạo luật về Quyền Bầu cử của Washington và đó là công cụ của chúng tôi để thách thức các hệ thống bầu cử không công bằng và thay thế chúng bằng các quy tắc bầu cử công bằng đảm bảo số phiếu và tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe. 

Img 7042 Tỷ lệ khung hình được mở rộng 4 3

Ra khỏi cuộc bình chọn

Bỏ phiếu là một cách quan trọng để tạo ra thế giới mà chúng ta muốn nhìn thấy và đảm bảo tiếng nói của chúng ta được lắng nghe. Chúng tôi làm việc để tạo ra một cơ sở bỏ phiếu của những người như chúng tôi, giúp đăng ký, giáo dục và tìm ra cử tri. Chúng tôi điều hành người nhập cư quanh năm đến vùng sâu của người nhập cư để nói chuyện với cộng đồng của chúng tôi về những vấn đề quan trọng nhất. 

Chương trình tiếp xúc cử tri của chúng tôi về những người nhập cư nói chuyện với những người nhập cư đã được chứng minh là làm tăng số cử tri đi bầu lên 7%.