Báo cáo thường niên năm 2021 của OneAmerica

Tháng Mười Một 29, 2022
Báo cáo nghiên cứu

Trong Báo cáo thường niên năm 2021, chúng tôi kỷ niệm 20 năm thành lập, chia sẻ những chiến thắng lớn của chúng tôi từ năm 2021, kể câu chuyện về Thủ lĩnh Thanh niên OneAmerica của chúng tôi, Abril Martinez, v.v. Xem ảnh chụp nhanh về công việc chúng ta đã cùng nhau hoàn thành trong báo cáo này.