Mg 5751 Tỷ lệ co theo quy mô 3 1

Tổ chức

Chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của cộng đồng và sức mạnh của cộng đồng.

Chúng tôi là những người nhập cư và tị nạn. Ban tổ chức của chúng tôi công việc với các thành viên cộng đồng người nhập cư và người tị nạn để dẫn đầu phong trào của chúng tôi vì quyền lực của người nhập cư và thay đổi tập thể, bởi vì bên nhau, Chúng tôi được trang bị tốt nhất để tạo ra các giải pháp xây dựng sức mạnh lâu dài cho cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi tổ chức và xây dựng vai trò lãnh đạo trong các cộng đồng nhập cư và tị nạn, với các đồng minh và ở mọi cấp chính quyền để tạo ra một hệ thống nhập cư công bằng, giáo dục hòa nhập cho tất cả mọi người và một nền dân chủ thực sự đại diện.

Với tư cách là những người tổ chức cộng đồng, chúng tôi xác định, tập hợp và đào tạo những người chia sẻ các giá trị bình đẳng, công bằng chủng tộc, giải phóng và tầm nhìn về thế giới tập trung vào nhu cầu của chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào sự phát triển lãnh đạo của lãnh đạo bởi làm việc với họ để xác định vấn đề, động não giải pháp, phân tích quyền lực và thực hiện các hành động mạnh mẽ.

Chúng tôi gõ cửa và gọi cho hàng xóm để đảm bảo rằng cộng đồng của chúng tôi bỏ phiếu và tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe. Chúng tôi làm việc với các quan chức được bầu để tạo ra và bảo vệ các chính sách phản ánh nhu cầu của cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi làm những gì cần thiết để cải thiện một cách có ý nghĩa cuộc sống của chúng tôi và cuộc sống của tất cả những người nhập cư và tị nạn. 

Mg 5778 Tỷ lệ co theo quy mô 4 3

Cộng đồng cơ sở WA

Chúng tôi là một tổ chức toàn tiểu bang xây dựng các cơ sở địa phương gồm các nhà lãnh đạo ở những nơi quan trọng nơi chúng tôi sống và làm việc — ở Quận Nam King, Quận Clark và Quận Yakima. Phong trào của chúng tôi mang tính bao trùm, đa vấn đề, đa sắc tộc và đang phát triển. Chúng tôi tổ chức càng nhiều người nhập cư và người tị nạn càng tốt về chủng tộc, dân tộc, giai cấp, giới tính, khả năng, giới tính, tình dục, tuổi tác và các ngôn ngữ khác nhau.

Mg 5748 Tỷ lệ co theo quy mô 4 3